Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent  Zespołu Szkół uzyskujący tytuł zawodowy TERAPEUTA ZAJĘCIOWY może być zatrudniony we wszystkich placówkach gdzie stosuje się terapię zajęciową w celu leczniczo - rehabilitacyjnym:

 • kliniki i instytuty,
 • szpitale ogólne,
 • szpitale specjalistyczne, w tym oddziały psychiatryczne, neurologiczne, pulmonologiczne, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • sanatoria,
 • zakłady specjalne dla dzieci niedorozwiniętych,
 • domy pomocy społecznej,
 • placówki opieki pośredniej, w tym dzienne domy pomocy społecznej, kluby seniora, psychiatryczne oddziały dzienne,
 • spółdzielczość inwalidzka, w tym zakłady pracy chronionej,
 • warsztaty terapii zajęciowej.

 

Terapeuta zajęciowy pracuje w zespole leczniczym pod nadzorem lekarza, psychologa lub socjologa i odpowiada za całokształt terapii zajęciowej na wyznaczonym mu odcinku pracy.

Do podstawowych czynności zawodowych tarapeuty zajęciowego należy w szczególności:

 • rozwijanie u człowieka czasowo lub trwale poszkodowanego na zdrowiu możliwie maksymalnych zdolności do samodzielnego życia,
 • nawiązywanie kontaktu psychoterapeutycznego z chorym oraz tworzenie środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego,
 • osiąganie efektów rehabilitacyjnych nie tylko przez odbudowanie tego co zostało uszkodzone w czasie choroby ale także, opierając się na zdrowych funkcji organizmu, wytworzenie zastępczych struktur i przystosowanie chorego do życia w społeczeństwie,
 • poprawne rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb człowieka chorego,
 • szczególnie w oparciu o uwarunkowania psychologiczne i społeczne,
 • sumienne realizowanie ustalonego programu rehabilitacyjnego poprzez ścisłe współdziałanie z całym personelem zaangażowanym w rehabilitację chorego,
 • prowadzenie dokładnej obserwacji przebiegu rehabilitacji i przekazywanie wyników odpowiedzialnym osobom,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Absolwent  Zespołu Szkół uzyskujący tytuł zawodowy OPIEKUN MEDYCZNY ma możliwości zatrudnienia min. w:

 • szpitalach - oddziałach szpitalnych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • Domach Pomocy Społecznej,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • indywidualnej opiece w domu pacjenta,
 • środowiskowych domach pomocy,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
Wersja XML